Kiedy Słowianie przejęli to miejsce?

Osada z epoki brązu upadła około 1350 roku przed Chrystusem i przez dwa tysiące lat na tym wzgórzu nie było stałego osadnictwa. W latach 770-780 n.e. dotarli tu Słowianie, którzy na bazie zapewne widocznych śladów dawnych obwarowań, zbudowali swój gród o powierzchni prawie 3,5 ha. Otoczyli oni swoją siedzibę wałami ziemnymi o długości prawie 1,3 kilometra. Osada składała się z majdanu, czyli miejsca centralnego i trzech podgrodzi. Gród ten dotrwał do 1031 roku, a może nawet do 1039 naszej ery.

.

Karpacka Troja

Osada składała się z majdanu, czyli miejsca centralnego i trzech podgrodzi. Gród ten dotrwał do 1031 roku, a może nawet do 1039 naszej ery.

 

Można powiedzieć, że słowiański gród w Trzcinicy był olbrzymi?

Tak, odpowiadał wielkością dawnemu Gnieznu, a zatem miejscu, gdzie mieszkał książe słowiański Mieszko I. Trzcinica była bardzo dużym grodem plemiennym, a potem wchodziła w obręb państwa polskiego, gdzie mieszkał książę, który sprawował władzę nad dość rozległym obszarem. Gród ten uległ zniszczeniu w wyniku wewnętrznych sporów. Był on praktycznie nie do zdobycia z zewnątrz i mógł upaść tylko w wyniku zatrzymania dostaw pożywienia albo spalenia obwarowania, lecz to wcale nie było proste i łatwe. Prawdopodobnie spory na tle religijnym, które doprowadziły do ludowego powstania i wewnętrznych walk na terenie całej ówczesnej Polski, są bezpośrednią przyczyną  zniszczeniu w wyniku pożaru Wałów Królewskich.

 

Czy wiemy z kim utrzymywali kontakty, choćby handlowe, słowiańscy władcy tego terenu?

Z kim dosłownie i bezpośrednio wciąż pozostaje trudne do wyjaśnienia, ale można snuć pewne wnioski. W grodzie odkryto monety niemieckie, angielskie oraz arabskie. Świadczy to o tym, że w Trzcinicy handlowano z ówczesnemymi potęgami. W tym miejscu odkryto również wspaniały zabytek, prawdziwe arcydzieło sztuki wczesnośredniowiecznej, czyli srebrne okucie pochwy miecza. Jest to jedno z pięciu takich znalezisk na świecie, a identyczny artefakt odnaleziono w grobie władcy Rusi, w Kijowie. Świadczy to o potędze księcia trzcinickiego. Okucie to mogło być zdobyte w wyprawie Bolesława Chrobrego na Kijów, albo zakupione dla władcy Trzcinicy.

W grodzie odkryto również ślady penetracji Awarów, czyli koczowniczych plemion z terenów Kotliny Karpackiej z VIII wieku n.e. Nie ulega wątpliwości, że Trzcinica, podobnie jak duża część Małopolski, podlegała przez pewien czas pod państwo Wielkomorawskie. Być może również, w jakimś okresie także  pod państwo Czeskie. W okresie plemiennym gród wchodził w skład państwa Wiślan.

.

Karpacka Troja

Słowianie wierzyli w różne bóstwa, ale dziś trudno powiedzieć jak wyglądali dawni bogowie z Trzcinicy.

 

Czy wśród odkrytych z okresu słowiańskiego zabytków jest coś co informuje nas o wierze i rytuałach dawnych Słowian?

Bezpośrednio na temat wierzeń nie ma nic, ale pośrednim dowodem jest odkrycie w XIX stuleciu trzech figur bogów słowiańskich. Przechowywano je w gabinecie osobliwości księżnej Jabłonowskiej, ale potem, wraz z całą kolekcją innych przedmiotów, uległy spaleniu w czasie I wojny światowej. Słowianie wierzyli w różne bóstwa, ale dziś trudno powiedzieć jak wyglądali dawni bogowie z Trzcinicy. Możemy jedynie domniemywać, że byli oni podobni do tych z Wolina czy odkrytego w Zbruczu posągu Świętowita z czterema twarzami. Jednak są to jedynie domysły.

 

Poza wymienionym skarbem, chciałbym zapytać o naturę reszty odkrytych zabytków.

Są to głównie fragmenty glinianych naczyń, wyroby z żelaza takie jak groty strzał różnego typu, gwoździe, noże, części uzbrojenia, ostrogi, szklane – wielobarwne paciorki.

.

Komentarze