Dzieci w młodszym wieku szkolnym poznają otaczający świat przy pomocy zmysłów, dlatego gromadzenie doświadczeń, zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności w warunkach pozaszkolnych jest ważne przy realizacji zagadnień programowych.

Wycieczkom towarzyszy zaangażowanie emocjonalne, radość, ciekawość, otwarcie na coś nowego, może jeszcze nieznanego. Dlatego założone cele edukacyjne, wychowawcze z pewnością osiągniemy. Jednak bardzo ważnym elementem przy organizacji wycieczki bez względu na czas jej trwania, odległość, cel i charakter jest jej odpowiednie przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie podczas zajęć szkolnych.
Każdy z tych etapów jest bardzo ważny i realizacja wszystkich trzech decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia jakim jest wycieczka szkolna

Wycieczka szkolna według W. Okonia to jedna z „form pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły, umożliwiająca uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego bądź innych krajów, ich właściwości geograficznych, historycznych, etnicznych, kulturowych lub gospodarczych.”

Cele wycieczek:

•  daje wiele przeżyć i wrażeń,
•  wywołuje większe zainteresowanie tematem lekcji,
•  wyzwala aktywność,
•  pozwala osiągnąć lepsze wyniki uczenia się,
•  dzieci szybciej przyswajają materiał programowy i łatwiej zapamiętują,
•  zdobyta wiedza na wycieczce jest trwalsza, pełniejsza i bogatsza,
•  uczy poznawania otoczenia, szacunku dla ludzi pracy i efektów pracy ludzkiej,
•  kształtuje pożądane postawy obywatelskie i patriotyczne,
•  wdraża do przestrzegania zasad ochrony przyrody,
•  uczy uczestnictwa w kulturze,
•  kształtuje naukowy pogląd na świat,
•  pozwala na konfrontację wiedzy podręcznikowej z praktyką, z rzeczywistością, przez co można znaleźć jej zgodność, potwierdzenie, rozbieżności oraz znaleźć przykłady praktycznego zastosowania wiadomości teoretycznych,
•  pozwala na bezpośredni udział w zdobywaniu wiedzy,
•  uczy selektywnego podejścia do procesu poznawania,
•  uczy zasad współżycia w zespole,
•  pomaga wyrobić świadomą dyscyplinę.

.
Rodzaje wycieczek:

.
1.    WYCIECZKI-LEKCJE
2.    WYCIECZKI PROGRAMOWE
3.    WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE
4.    WYCIECZKI TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE

Poniżej relacja fotograficzna z wycieczki do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu pod hasłem ,,Muzealny Detektyw’’.

,,Stało się nieszczęście! W nocy ktoś zakradł się do muzeum. Wyłączył wszystkie alarmy i ukradł drogocenny kielich. Nagle złodziej usłyszał hałas przed budynkiem. Przestraszył się i uciekł. Kielich jednak ukrył gdzieś w muzeum, aby móc po niego wrócić następnej nocy. Dzieci biorące udział w zajęciach poznają układ muzealnych pomieszczeń i znajdujące się w nich dzieła. Starają się odnaleźć miejsce, w którym złodziej ukrył kielich. Nie jest to jednak łatwe. Muszą kierować się wskazówkami, które przekazuje im przewodnik. Do dyspozycji mają podstawowe „wyposażenie” detektywa: lupę, rękawiczki i niezawodny instynkt.’’

.

P1050865_SzP.

P1050885_SzP.

P1050892_SzP.

P1050907_SzP.

P1050922_SzP.

P1050911_SzP.

Wspólne uczestniczenie we wszelkich zajęciach, imprezach klasowych czy wycieczkach sprawia dzieciom ogromną przyjemność ale jednocześnie zacieśnia więzi koleżeńskie. Poza murami szkoły i na jej terenie wspólnie przeżywamy miłe zdarzenia i przygody. Tu nawiązują się głębsze kontakty nauczyciela z uczniami. Jesteśmy w  stanie udzielać sobie pomocy wzajemnie w trudnych sytuacjach. To tu następuje poprawa kontaktów każdego z każdym. Dzieci nieśmiałe w atmosferze swobodnego nastroju i zabawy staja się bardziej otwarte. Tak zauważalne zacieśnianie więzi to nie tylko radość dla dzieci ale i sukces wychowawczy nauczyciela.

 

Anita Zarówna

zarowna@op.pl

Źródło https://www.stargard.edu.pl/sp7/referat.htm
https://www.cen.edu.pl/cen_serwis/index.php?art=80&id=9&id2=42

Komentarze