Co to jest Terapia pedagogiczna?

,,Specjalistyczną pomoc udzielaną uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania określa się mianem,, terapia pedagogiczna”

Ma ona na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się. 022215377

W swojej pracy niejednokrotnie miałam i mam do czynienia z dziećmi, które borykają się z problemami dotyczącymi nauki czytania i pisania. Te problemy skłoniły mnie do podjęcia szkolenia z zakresu terapii pedagogicznej. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapia pedagogiczna. Marta Bogdanowicz kładzie nacisk na stosowanie w terapii pedagogicznej tych samych zasad pedagogicznych , które stosuje się w normalnym procesie dydaktyczno-wychowawczym. Moje doświadczenie jako nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego jest dużym wsparciem i pomocą do podejmowania działań terapeutycznych. Podczas kolejnych spotkań na tej stronie chciałabym podzielić się z moimi czytelnikami moimi pierwszymi doświadczeniami w tej dziedzinie oraz chętnie skorzystam z rad innych bardziej doświadczonych specjalistów w tym zakresie.

Wyjaśnienie znaczenia pojęcia dysleksja i podział na rodzaje

images (2)Na początek bardzo krótkie wprowadzenie, gdyż bardzo często spotykam się z pytaniami co to właściwie jest ta dysleksja? Będę podpierać się wiedzą książkową objaśniając ten termin oraz wiedzą uzyskaną podczas kursu kwalifikacyjnego.

W Polsce najczęściej stosuje się terminologię:

Dysleksja rozwojowa-to nazwa całego zespołu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu potocznie zwana dysleksją. Te trudności mogą występować w następujących formach:

Dysgrafia- to trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma.

Dysleksja-specyficzne trudności w czytaniu , któremu często towarzyszą trudności w pisaniu

Dysortografia-to specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni chodzi nie tylko o błędy ortograficzne.

Przyczyną trudności o charakterze dyslektycznym jest nieharmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka tzn, że niektóre funkcje rozwijają się bardzo dobrze, a niektóre z opóźnieniem. Dotyczy to zaburzeń w obrębie tych funkcji, które są odpowiedzialne za czytanie i pisanie.

 

W tym artykule skupię się na nieprawidłowościach rozwoju funkcji słuchowo –językowych. pic1

Dziecko:

 • nie dostrzega różnicy między głoskami zamiast  z  pisze s np.koza-kosa,
 • ma problemy z wydzielaniem głosek i sylab z wyrazów co powoduje opuszczanie lub dodawanie liter i sylab w zapisywanych przez dziecko wyrazach,
 • trudności w pisaniu ze słuchu,
 • brak płynności słownej,
 • błędy gramatyczne,
 • czytanie wyrazów bezsensownych,
 • bardzo wolne tempo czytania, liczne pauzy, powtórzenia.

Ćwiczenia stymulujące rozwój funkcji słuchowo-językowych

 • dzielenie słów na sylaby,
 • zgadywanie słów podzielonych na sylaby  ze-bra, ry-ba,
 • liczenie głosek w wyrazach,
 • słuchanie i rozwiązywanie zagadek,
 • wyodrębnianie i liczenie wyrazów w zdaniach,
 • słuchanie bajek i opowiadań, wymyślanie zakończenia,
 • tworzenie rymów.

Marta Bogdanowicz stworzyła Dekalog dla nauczycieli dzieci dyslektycznych 

images (3)

Nie

 • Nie traktuj ucznia jak chorego, niezdolnego, złego lub leniwego;
 • Nie karz, nie wyśmiewaj w nadziei, że zmobilizujesz do pracy;
 • Nie łudź się, że „sam z tego wyrośnie”, „weźmie się w garść”, „przysiądzie fałdów” lub, że „ktoś go z tego wyleczy”;
 • Nie spodziewaj się, że kłopoty ucznia pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej;
 • Nie ograniczaj uczniowi, zajęć pozalekcyjnych, aby miał więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń i pracy nad sobą.

 

Tak

 • Staraj się zrozumieć swojego ucznia, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec pogłębianiu jego trudności szkolnych i wystąpieniu wtórnych zaburzeń nerwicowych
 • Spróbuj, jak najwcześniej, zaobserwować trudności ucznia:, na czym polegają i jaka jest ich przyczyna. Skonsultuj problemy dziecka ze specjalistą;

Aby jak najwcześniej pomóc uczniowi:

 • bądź w kontakcie z poradnią, wykorzystuj wyniki badań i zaleceń specjalistów zawarte w opinii psychologicznej;
 • ustal kontakt pomiędzy Tobą, Rodzicami i Dzieckiem, który określa regały współpracy: dziecko uczyń odpowiedzialnym za pracę nad sobą, rodziców za pomaganie dziecku, a nauczyciela za bycie doradcą;
 • zaobserwuj podczas codziennych lekcji, co najskuteczniej pomaga dziecku;
 • bądź w stałym kontakcie z jego nauczycielem- terapeutą i, korzystając z jego wskazań, włączaj w zajęcia dydaktyczne potrzebne dziecku ćwiczenia;
 • opracuj program indywidualnych wymagań wobec ucznia dostosowany do jego możliwości i wkładu pracy. Oceniaj go na podstawie odpowiedzi ustnych i treści prac pisemnych. Nie każ mu czytać głośno przy całej klasie. Pozwól mu korzystać ze słownika i daj więcej czasu na zadanie pisemne. Dyktanda i prace pisemne oceniaj jakościowo pod warunkiem systematycznej pracy, znajomości reguł ortografii i korekty błędów w zeszycie. Nagradzaj za wysiłek i pracę a nie za efekty;
 • bądź życzliwym, cierpliwym przewodnikiem ucznia w jego problemach.

 


Terapia-pedagogiczna-Przewodnik-Bibliograficzny_Marta-Bogdanowicz,images_product,6,83-7134-176-8Marta Bogdanowicz
  prof. dr hab. – psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990), wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych.

Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności , profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej. Opracowała kilka narzędzi diagnostycznych (Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu. Jest jednym z pionierów pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Polsce i jednocześnie należy do niewielkiej liczby trenerów w tej dziedzinie.

 

.

Anita Zarówna

zarowna@op.pl

Komentarze