2 lipca 2014 r. został skierowany do konsultacji społecznych oraz umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie w Smoking_fish_at_Alexanderplatzodniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do zapoznania się z przedmiotowym projektem i zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia 7 sierpnia 2014 r.

Projektowane rozporządzenie ma na celu umożliwienie korzystania z odstępstwa, w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) dla produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie umieszczanych na rynku krajowym, przewidzianego w obecnie procedowanym w instytucjach Unii Europejskiej rozporządzeniu Komisji SANCO/11252/2014.

.

Projekt rozporządzenia znajduje się pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/231015/231017/231018/dokument120273.pdf

Komentarze