Rodzima Wiara, Słowiańska Wiara, Rodzimy Kościół Polski

Ratomir Wilkowski, Szumko Piast

Krótkie porównanie podstawowych założeń trzech

formalnych, zarejestrowanych i czynnie działających, rodzimowierczych związków wyznaniowych (Gniazdo 2(9)/2010 r.)*.

 

Związek
Rodzima Wiara

www.rodzimawiara.org.pl
Zachodniosłowiański Związek Wyznaniowy
Słowiańska Wiara


www.slowianskawiara.pl
Rodzimy Kościół Polski

www.rkp.org.pl
Zarejestrowany pod numerem 108 w 1996 r. pod nazwą Zrzeszenie Wiary Rodzimej. W 2000 r. nazwę związku

zmieniono na Rodzima Wiara.

Związek odwołuje się do tradycji przedwojennej Zadrugi.

Siedzibą wyznania jest Wrocław.Związek wpisany do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod numerem 172 dnia 9 października

2009 roku. Siedzibą związku jest Opole.Wpisany do rejestru kościołów i związków wyznaniowych MSWiA w dniu 24 marca 1995 r. pod numerem 95.

Związek jest spadkobiercą i kontynuatorem Lechickiego Stowarzyszenia Czcicieli Świętowida,

Władysława Kołodzieja.

Siedzibą wyznania jest Warszawa.

Założenia dotyczące śmierci. Wierzenia odnośnie duszy i

zaświatów

Odrzucana jest koncepcja nieśmiertelności duszy – ze śmiercią wszystko się kończy.

Nieśmiertelność osiągamy przez potomstwo i twórcze działanie, które daje największą radość życia.

Twórczość w narodzie i dla narodu uznajemy za najbardziej podniosłą.

Nieśmiertelność nie polega na przedłużeniu naszego obecnego życia poza grób. Nieśmiertelność można

osiągnąć fizycznie przez potomstwo, przenosząc na nie odziedziczone geny, a duchowo – starając się możliwie

jak najwięcej wnieść do rozwoju zbiorowej osobowości Narodu, aby stać się twórcą.Wierzymy, że Bogowie nadają sens naszemu istnieniu, wierzymy, że ochronią od zapomnienia

czyny naszych przodków, nas, naszych dzieci i wnuków. To co najwartościowsze przekazane będzie dalej w

wiecznym cyklu odradzającego się życia.

Uznajemy, że śmierć człowieka stanowi koniec pewnego etapu. Jest warunkiem przejścia w nowszą, coraz to inną

postać bytu. Zrzuceniem starej, wyczerpanej już formy. Nagrodą dla szlachetnych i wytrwałych jest

wstępowanie w nieustannie wyższe poziomy istnienia, bardziej świadome, bardziej doniosłe, bliższe Bogom.

Pokładamy wiarę w duszę, pierwiastek boski w człowieku.Elementów duchowych w człowieku jest więcej niż tylko jeden (a ich losy pośmiertne są

różne).

Jeden z tych pierwiastków jako iskra boża stanowi reinkarnowany element życia, który po śmierci

(poprzez Wyraj Niebianski lub też Drzewo Przodków) powraca na ten świat by się odrodzić. Drugi

przenika na inną płaszczyznę bytowania lub też (jako cień mogący stanowić zagrożenie dla żywych) odsyłany

jest lub też odchodzi jak najwcześniej do Nawii, by zjednoczyć się z przodkami.

Zasady przynależności i członkostwaWedług związku do rodzimej słowiańskiej wiary

należą osoby które:
– genetycznie należą do ludów słowiańskich
– szanują tradycyjne słowiańskie

obyczaje
– uznają rodzimowierczy światopogląd
– sławią odwiecznych Słowiańskich Bogów

Do

rodzimej słowiańskiej wiary nie należą osoby które:
– genetycznie nie są Słowianami
– odrzucają

wielobóstwo
– wyznają obce religie, zarówno monoteistyczne jak i politeistyczne
– czczą zmyślonych

bogów
– wymyślają albo dokonują obrzędy nie mające żadnego związku z tradycją narodową
– przedstawiają

siebie jako wyrazicieli jakichś proroków lub własnych nauk

Formalnie nie wymagają dokonania aktu apostazji.

W chwili obecnej związek formalnie skupia obywateli narodowości polskiej (z czasem planuje

rozszerzenie członkostwa  na sąsiadujące z Polską kraje słowiańskie). Formalnie do  związku,

przystąpić może każdy obywatel RP (jako, że poczucie przynależności do grupy etnicznej czy rasowej – w

opinii przedstawiciela związku – jest rzeczą całkowicie subiektywną i nie poddającą się regulacjom prawnym),

przy czym Słowiańska Wiara, jak sama nazwa wskazuje, skupia wokół siebie przede wszystkim ludność

pochodzenia słowiańskiego). Innymi słowy ZZW Słowiańska Wiara skierowany jest zasadniczo do Słowian, jako że

jest to „wiara rodzima, etniczna, a nie kosmopolityczna”.

Związek nie jest zasadniczo adresowany

do osób o innej niż heteroseksualna orientacja. Za bezcelowe uznaje również wstępowanie do związku

osób, które wyznaje inną niż słowiańska religię (a tym samym kierują się dodatkowo również innymi zasadami i

poglądami niż przyjęte za właściwe przez ZZW SW). (jednocześnie przyjmują przy tym, że „nasza religia

nie została nam objawiona, nie posiadamy „instrukcji obsługi świata”, nie uzurpujemy sobie prawa do

„monopolu na wiedzę””). **

Do związku mogą przystąpić jedynie osoby pełnoletnie. Osoba

zainteresowana wstąpieniem do związku zobowiązana jest do odbycia trwającego co najmniej rok stażu

kandydackiego. W okresie tym Kandydat na członka bierze aktywny udział w działaniach podejmowanych przez

Związek oraz zaświadcza o swojej nienagannej postawie moralnej. Kandydat na członka formalnie należy do

Związku, w przeciwieństwie do osoby posiadającej jedynie  status  tzw. Wiernego (od którego

wymagane jest tylko złożenie ustnej lub pisemnej prośby o nadaniem tegoż statusu do Starszego Gniazda, który

tę prośbę następnie  rozpatruje).

Formalnie nie wymagają dokonania aktu apostazji.

** Za największe zagrożenie neopogaństwa /

rodzimowierstwa  uznają dogmatyzm, tak typowy (wg nich) dla tzw. religii założonych (objawionych).

Po mimo tego, że z nazwy Rodzimego Kościoła Polskiego wyraźnie wynika do kogo jest

skierowany, związek ten pozostaje Kościołem otwartym, nie uzurpującym sobie prawa wyłączności (zarówno w

sprawach osobistej wiary jak i przynależności kościelno-organizacyjnej).***

Jednocześnie przyjmuje

on, iż Polakiem jest ten kto za Polaka się uważa – kto rodzimą kulturę i wiarę uważa za swoją (jego

członkiem zostać może każdy bez względu na to, jakiej narodowości przodków ma w swoim drzewie

genealogicznym, jako że naród to przede wszystkim wspólny język i kultura).

Formalnym warunkiem

przystąpienia do Rodzimego Kościoła Polskiego jest złożenie (przez osobę pełnoletnią) stosownej deklaracji

przystąpienia, będącej równocześnie swego rodzaju wyznaniem wiary. Samo życie (praktyka) weryfikuje

natomiast czy dana osoba jest rodzimowiercą w rzeczywistości (czemu sprzyjać może np. statut i stosowne

regulaminy zstępujące związku szczegółowo regulujące jego charakter).

O ile deklaracje

zasadniczo może złożyć każdy, to już nie każdy (co naprawdę istotne) może zostać powołany do pełnienia

kluczowych funkcji w ramach danego związku (osoba taka musi wpierw spełnić szereg określonych kryteriów, jak

np. aktywny staż w ramach struktury danego związku).

Formalnie nie wymagają dokonania aktu apostazji.

*** Stanowisko to związek opiera m.in. na

tym, że  Rodzimowierstwo słowiańskie jako religia naturalna (w przeciwieństwie do tzw. religii

założonych, tzw. objawionych), zasadniczo nie zalicza się do systemów dogmatycznych.

Podejście do istoty Bóstw, otaczającego nas świata i natury
Panteizm nacechowany politeizmem. System kosmocentryczny.Lechici czczą Bogów jakwszyscy Aryowie, czcząc Słońce i cały Wszech-Świat, Matkę-Ziemię naszą rodzicielkę i całą Przyrodę.

Wiecznie rozwija się wszechogarniający człowieka jednorodny Bogo-Świat.

Rodzima Wiara

opierając się na dziedzictwie naszych przodków Prapolaków Słowian, doświadczeniu pokoleń, rozsądku, rozumie

i nauce, przyznaje, że ten nieskończony, nieograniczony czymkolwiek Świat, w którym żyjemy, który stopniowo

poznajemy, to nasza jedyna Rzeczywistość ujęta w prawa Przyrody – świat Bogów i Ludzi.

Umiłowanie i

cześć boskiej Przyrody wyraża i opiewa niepowtarzalnie pięknie i nieporównywalnie wzniośle Rgweeda (Rgveda)

Rozwój wiedzy pogłębia i poszerza obraz wiecznego, nieograniczonego, hierarchicznie zbudowanego i

stale rozwijającego się Bogo-Świata.

Świat rozwija się stale. Wraz z nim rozwijają się Bogowie

będący różnymi przejawami Tego Najwyższego – Prasiły, Jedni. To Najpotężniejsze – Boska Moc pragnie

doskonalić się, prze ku doskonałości.

Pankosmiczna Prasiła, wedyjskie To Jedno przenika wszystko. Ona

jest obecna w każdej zmianie w Kosmosie. To ta Wszech-Moc sprawia, że Świat podlega ciągłej, cyklicznej

przemianie, że rozwija się stale i bez ograniczeń. Ta Boska Siła to Pankreator – Wszechtwórca.

Wysoko

cenimy znaczenie mitów i mitologii jako poetyckiego przedstawienia i wyobrażenia naszych Bogów uosabiających

przepotężne siły Przyrody, tożsamych z Nimi.

Bogowie są upostaciowanymi siłami Przyrody,

oglądem Tego Jednego – Boskiej Prasiły tworzącej, przenikającej i uduchowiającej wszystek Świat. Każdy z

Nich jest częścią, ułamkiem Bożycy, odzwierciadlając jedną z wielu stron potęgi Wszech-Boskości. Bez Bogów

nie byłoby Świata, a bez Świata Bogów.

Nasza polska prawiara zawiera w sobie […] dwie warstwy

religijności. […] Starsza warstwa prawiary odznaczała się czcią oddawaną Boginiom i Bogom związanym z

ziemią i wodą. […] Młodsza warstwa jest zbudowana trójpoziomowo zgodnie z aryjskim wyobrażeniem Świata

zbudowanego z Ziemi, Przestworzy i Nieba. Najwyższe miejsce w hierarchii zajmują Bogowie, lub wieloimienny

Bóg Nieba władający Ogniem. Następni są Bogowie Przestworzy przenoszący Ogień ludziom. Bogowie Ziemi i Wód

dopełniają panteon.

Politeizm nacechowany panteizmem. System kosmocentryczny.Słowiańscy Bogowiesą źródłem życia, mocy i szczęścia.

Słowiańscy Bogowie, czczeni od tysiącleci są dla nas

najpiękniejszym i najbliższym sercu wyobrażeniem Boskiej Mocy. Bogowie stanowią zhierarchizowany,

wielopostaciowy, wzajemnie uzupełniający się ład. Porządek wyłoniony z chaosu.

Wiedza człowieka nie

osiągnęła poziomu pozwalającego arbitralnie wyrokować o istocie wszechświata, wiemy jednak o jego

nieustającym wzroście. Możemy włączyć się w ten rozwój. Ciągły rozrost wypełnia treścią nasze życia i daje

wiarę w przetrwanie naszych czynów.

W ramach związku występują zarówno zwolennicy poglądu, że

bóstwa są realnie istniejącymi bytami osobowymi, których przejawem w naszym świecie są siły natury, jak

również przedstawiciele opinii, że bóstwa stanowią poszczególne aspekty natury będąc raczej ich

personifikacją. Związek stanowić ma bowiem swego rodzaju forum wolnej myśli, w ramach którego nic więcej

poza (częściowo w niniejszym opracowaniu przytaczanym) Wyznaniem Słowiańskiej Wiary nie jest wiernym

narzucane.

System kosmocentryczny.
Henoteizm (forma politeizmu, zakładająca pewną hierarchię bóstw)nacechowany panteizmem (czy nawet panenteizmem), opierający się na przekonaniu, że o losie świata decydujesiła kosmiczna zwana Bogiem Najwyższym (przez wielu rodzimowierców z RKP utożsamianym z Metawszechświatem),

którego poszczególnymi przejawami (kolejnymi wcieleniami) są inni, pomniejsi bogowie.

W

przypadkach utożsamiających Metawszechświat**** z Bogiem Najwyższym jest on zazwyczaj Bogiem bezosobowym lub

nie podlegającym w pełni ludzkiemu poznaniu, reprezentowanym przez szereg Bóstw stanowiących poszczególne

aspekty natury lub poprzez te aspekty natury przejawiający swe istnienie.

Choć oficjalnie w RKP

boga najwyższego określa się mianem Świętowit, o tyle w powszechnym użyciu równie popularne są pozostałe

imiona ze szczytu rodzimowierczego panteonu słowiańskich bogów (jak np. Perun czy Swaróg); członkowie RKP

przyjmują bowiem, iż Bóg Najwyższy niezależnie od imienia pod jakim będzie czczony zawsze pozostanie Bogiem

Najwyższym, a jego rzeczywiste, prawdziwe imię (o ile takowe w ogóle posiada) zawsze pozostanie poza

ograniczoną ludzką percepcją.

Członkowie tego związku wierzą, iż w takiej postaci (jako wieczny,

nieskończony i nieograniczony absolut – w sobie zawierający wszelkie racje swego bytu) Bóg Najwyższy nie

może być opisywany powszechnie używanymi pojęciami dobra i zła czy też innymi ludzkimi subiektywnymi

(relatywnymi) kryteriami. Jednocześnie przyjmują jednak, że tym kryteriom (choć w różnej skali) podlegają

pozostali, pomniejsi bogowie i boginie, znajdujący się bliżej poszczególnych sfer ludzkiej egzystencji.

Pozostali bogowie i boginie (będący uproszczonymi przejawami Boga Najwyższego) sprawują pieczę nad

konkretnymi aspektami związanymi z naturą (z którymi często są wręcz utożsamiani).

**** Metawszechświat pojmowany jest jako nieskończony , nieograniczony i wieczny, zawierający w

sobie wszystko inne (w tym wszystkie możliwe, potencjalne – niezależnie od rozważanych czasoprzestrzeni lub

wymiarów, w których się znajdują – wszechświaty; w tym także tak zwane wszechświaty równoległe; zbiór

wszelkich możliwych wszechświatów). Jest rozumiany jako zawierający w sobie wszystko co znane i nieznane

człowiekowi. Jest jedynym, samowystarczalnym i samoistnym bytem absolutnym. Nic nie istnieje poza

Metawszechświatem i nic nie można wyjść poza jego obszar oddziaływania.

Zasady etyczne
Lechickie zasady etyczne opierają się na boskich prawach Przyrody. Najwyższymi wartościamisą wiedza i siła, rozum i zdrowie, prawość i tężyzna, odpowiedzialność i żywotność, godność i rzetelność,wytrwałość i odwaga, wierność i mocna wola, duma i sprawiedliwość. Pokonujemy w nas nieuctwo i słabość,

głupotę i chorobę, potępiamy chwiejność i tchórzostwo, zdradę i uzależnienie, fałszywość i warcholstwo,

zwalczamy bojaźń i niemoc, pokorę i bierność. Dążymy do WIELKOŚCI, MOCY, PIĘKNA, PRAWDY I DOBRA.

Nasze prapolskie zasady moralne opierają się na prawie naturalnym, czyli na prawach Przyrody, wprost

wynikają z nich. System wartości Rodzimej Wiary ma swe odniesienie do rzeczywistego życia Narodu i większych

pokrewnych nam wspólnot narodów Indoeuropy.

Dobro i zło są w powszechnym odczuciu najważniejszymi,

najistotniejszymi pojęciami porządkującymi wyznawane wartości. Dobrym jest wszystko, co nas wzmacnia i

rozwija. Złem jest wszystko, co rodzi się z zastoju i ze słabości. W naszej wierze, jak w innych, rodzimych

wyznaniach ważne miejsce zajmuje pojęcie dobra narodu. To, co jest dobrem dla narodu, jest dobrem dla

każdego z nas.

Wyznajemy surowe zasady etyczne. Słowianowierca żyje godnie, uczciwie i szlachetnie.Piętnuje lenistwo, tchórzostwo, lekkomyślność i obłudę. Za najbardziej nikczemną uznajezdradę.

Jesteśmy wrogami małości, nade wszystko potępiamy brak woli wyzbycia się jej. Krzewimy to, co

w nas najlepsze. Ponosimy odpowiedzialność za nasze czyny. Wzrastamy i tworzymy, tak jest nam

przeznaczone.

Jesteśmy obrońcami swego, naszych rodzin i  naszej wspólnoty. Bronimy prawa do

życia na własnym terytorium, bronimy przestrzeni naszej cywilizacji. Obowiązek ten wynika z najoczywistszych

praw natury.

Rodzimy Kościół Polski uznaje człowieka za część przyrody (jeden z tworów mocy kosmosu), ajednocześnie za część społeczeństwa. Tym samym wymaga od niego respektowania Praw Przyrody i Praw ŁaduSpołecznego (przestrzegania niejako uniwersalnych zasad współżycia społecznego, wspólnych na przestrzeni

wieków dla większości znanych kultur). Zabrania zabójstw, gwałtów, rabunku i kradzieży. Nakazuje

poszanowanie dla związków międzyludzkich, które organizują społeczeństwo – od rodziny po państwo. Nakazuje

bronić przyrody uznając ją za twór święty.

Jednocześnie przy tym – m.in. uznając, że natura nie

potrzebuje żadnych tzw. świętych ksiąg (czy spisanych w formie dekalogu reguł) by jej prawa były

respektowane, a także nie chcąc mnożyć zbędnych bytów ponad miarę oraz uznając, że nic nie zastąpi

człowiekowi samodzielnego myślenia i zdolności empatii – stara się unikać formułowania tych oczywistych dla

większości zasad w formie niejako gotowych przepisów na właściwe życie (ograniczając się zazwyczaj do

podstawowych stwierdzeń z rodzaju „żyj godnie i bądź prawym człowiekiem”, czy też „czyń co chcesz, bylebyś

przy tym nie krzywdził innych”).

Symbolika
Forma swastyki kruszwickiej, triskelion. Swarzyca, trystyka, koło oraz równoramienny krzyż to symbole słowianowierców, symbolekodujące wiedze o porządku wszechświata. Rodzimy Kościół Polski posiada trzy główne symbole religijne. Są nimi Ręce Boga (motywgraficzny obecny m.in. na naczyniu odnalezionym w Białej koło Łodzi) – jako ideogram oznaczający pojęcieBoga Najwyższego, a równocześnie także wszechświat i równowagę do której dąży Natura, Idol Zbruczyński –

jako ikonograficzne wyobrażenie m.in. wszechświata, a także jako przedstawienie głównego panteonu bóstw

słowiańskich, oraz Świętowit z Wolina.

Wykorzystanie elementów odtwórstwa historycznego
Związek w trakcie obrzędów lub świąt akceptuje elementy odtwórstwa historycznego (np.odwzorowanie strojów historycznych / ludowych przez kapłanów). Związek w trakcie obrzędów lub świąt akceptuje elementy odtwórstwa historycznego (np.odwzorowanie strojów historycznych / ludowych przez kapłanów jak i uczestników). Związek w trakcie obrzędów lub świąt akceptuje elementy odtwórstwa historycznego (np.odwzorowanie strojów historycznych / ludowych przez kapłanów jak i uczestników).
* Należy wyraźnie zaznaczamy, iż powyższe zestawienie jest jedynie krótkim porównaniem podstawowych założeń poszczególnych związków (powstałym głównie w oparciu o informacje dostępne w 2010 r. na stronach internetowych tychże związków, w mniejszym stopniu w oparciu o wypowiedzi ich przedstawicieli). Pełnych wersji założeń poszukiwać należy w formalnych statutach poszczególnych związków lub na aktualnych stronach internetowych tychże.

 

Komentarze