Wczoraj minister Marek Sawicki uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej. Na początku obrad prezydencja Włoch zaprezentowała program prac Rady na najbliższe pół roku (do końca grudnia br.). Wśród priorytetów wskazano prace nad rolnictwem ekologicznym oraz programy żywnościowe dla szkół (mleko oraz warzywa i owoce).

Najważniejszym punktem obrad była dyskusja na temat sektora mleczarskiego. Przygotowane przez grupę państw, w tym Polskę, rozwiązanie polegające na wprowadzeniu korekty współczynnika tłuszczowego w zakresie kwot mlecznych 114507243_6f0a5ecfc3_zpoparła zdecydowana większość państw członkowskich. Mimo, że poprawiono wcześniejszy projekt konkluzji Rady, w zakresie sektora mleczarskiego o zgłaszane postulaty państw niezadowolonych – również nie uzyskał on poparcia większości kwalifikowanej głosów w Radzie, co oznacza, że nie przyjęto Konkluzji Rady w tym zakresie. Zdecydowany sprzeciw w stosunku do takiego rozwiązania zgłosiły takie kraje, jak Francja, Portugalia oraz państwa Grupy Wyszehradzkiej.

Poszukiwanie rozwiązań w sektorze mleczarskim w UE w zakresie naliczania kar za przekroczenie kwot było również przedmiotem obrad ministrów Rolnictwa z Grupy EPP (Europejskiej Partii Ludowej). Minister Marek Sawicki, wspierany przez kolegów z Niemiec i Austrii, zabiegał o wsparcie innych ministrów w tej sprawie by przełamać blokującą mniejszość jaka utworzyła się wśród ministrów w kwestii przyjęcia konkluzji Rady, których pierwszym punktem była korekta współczynnika tłuszczowego.

Innym istotnym punktem porządku obrad było rozpoczęcie debaty politycznej nad propozycją nowego rozporządzenia w odniesieniu do produkcji ekologicznej. Przeprowadzona dyskusja pokazała, że praktycznie wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska, mają ogromne obawy w odniesieniu do likwidacji odstępstw np. zakazania możliwości stosowania konwencjonalnego materiału siewnego, rozmnożeniowego, czy zakazu produkcji organicznej w gospodarstwach mieszanych. Polska nie zgadza się na zbyt szerokie kompetencje przyznane sobie przez KE w aktach delegowanych. Obawy nasze budzi też objęcie kontrolami detalistów, czy generalnie nowego sposobu kontroli produkcji. Wszystkie powyżej wymienione czynniki spowodują odejście z systemu rolnictwa ekologicznego mniejszych producentów ekologicznych. Polska, tak jak i większość innych państw członkowskich, zaapelowała do Komisji o zmniejszenie biurokracji i obciążeń administracyjnych dla producentów ekologicznych.

Ministrowie zajęli się także dwoma zagadnieniami z zakresu rybołówstwa. Wysłuchali informacji Litwy na temat umowy rybackiej z Maroko i Mauretanią. Ponadto odbyła się wymiana poglądów na temat Komunikatu Komisji do Rady w sprawie konsultacji dot. uprawnień do połowów na 2015r.

.

Opracował: JNG

Źródło: LINK

Komentarze